Prodej pohledávek z majetkové podstaty dlužníka

ZPENĚŽENO

Popis

Z pověření insolvenční správkyně dlužníka LIMISTAV s. r. o., IČ 26691540, insolvenční řízení vedeno u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 60 INS 18506 / 2014, nabízíme k prodeji níže uvedené  pohledávky z majetkové podstaty dlužníka:

Položka soupisu majetkové podstaty č.  27

Pohledávka za společností CGM Czech a. s., IČ 49973215, se sídlem Pražská třída 184/65, Hradec Králové, v nominální výši 2.646.717,46 Kč, z důvodu neuhrazených faktur se smluv o dílo. Společnost CGM Czech a. s. je v insolvenčním řízení, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. KSHK 40 INS 14518/2014. Pohledávka je v insolvenčním řízení přihlášena jako pohledávka poř. č. P 257 a byla zjištěna. Na pohledávku bylo při částečném rozvrhu již uhrazeno 102.390,- Kč a 84.000,- Kč, o toto vymožené plnění je tedy nabízená pohledávka snížena. .

Položka soupisu majetkové podstaty č.  40

Pohledávka za společností PSJ a. s., IČ 25337220, se sídlem Jiráskova 3960, Jihlava, v nominální výši 448.917,50 Kč, z důvodu neuhrazených faktur ze smlouvy o dílo. Společnost PSJ a. s. je v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 40 INS 17963/2018. Pohledávka je v insolvenčním řízení přihlášena jako pohledávka poř. č. P 496 a byla zjištěna. Na pohledávku nebylo dosud nic uhrazeno.

Položka soupisu majetkové podstaty č. 48

Pohledávka vůči společnosti INDUSTRY PARK LOUKOV a. s. , IČ 24750620, ve výši: jistina 10.059.291,- Kč  , úrok ve výši 7,75% p. a. z částky 10.059.291,- Kč od 1. 10. 2012 do zaplacení, úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení z částky 10.059.291,- Kč od 16. 10. 2012 do zaplacení, smluvní pokuta ve výši 4.000,- Kč za každý započatý týden prodlení od 16. 10. 2012 do zaplacení. Pohledávka je vykonatelná na základě  Rozhodčího nálezu rozhodce Bc. Tomáše Kilijána čj. RN – Kili – 02- 2012, ze dne 9. 11. 2012, právní moc dne 12. 11. 2012. .Pro pohledávku je vedena exekuce soudním exekutorem  JUDr. Milanem Usnulem, exekutorský úřad  Praha 9, pod sp. zn. 098 EX 03685/12.

V exekuci byla v letech 2013 až 2015 vymožena částka 3.150.773,33 Kč,  která byla vyplacena oprávněnému,  a o tuto částku je tedy nabízená pohledávka snížena. Od roku 2015 se nepodařilo nic vymoci, povinný je bez majetku, nevykonává žádnou činnost, vše nasvědčuje tomu, že pohledávka bude nedobytná.

Upozornění pro zájemce: pohledávka byla postoupena společností Limistav s. r.o. (tj. insolvenčním dlužníkem) na nabyvatele ZAPA beton a. s., IČ 25137026 Smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 25. 7. 2014. Do majetkové podstaty dlužníka Limistav s. r. o. byla sepsána na základě rozsudku Krajského soudu v Praze, čj. 60 ICm 2615/2015-37 ze dne 22. 1. 2016, právní moci 8. 12. 2016, který rozhodl o neúčinnosti právního úkonu Smlouva o postoupení pohledávky ze dne 25. 7. 2014 (rozsudek je založen v insolvenčním rejstříku za ř. C4-4.)

 

Podmínky prodeje:

Pohledávky jsou nabízeny jednotlivě, v případě zájmu o více pohledávek, uveďte nabízenou cenu zvlášť za každou pohledávku.

Prodej nejvyšší nabídce, minimální nabídková cena není stanovena.

Úhrada ceny nejpozději při podpisu smlouvy.

Prodej je podmíněn souhlasem věřitelského výboru a insolvenčního soudu.

Insolvenční správkyně si vyhrazuje odmítnout všechny předložené nabídky i bez uvedení důvodu.

Cenovou nabídku je nutno zaslat nejpozději do 30. 7. 2020 k rukám insolvenční správkyně JUDr. Danuše Pollákové Staňkové, a to:

  • písemně na adresu: Jindřišská 1441, Pardubice, 530 02
  • anebo mailem na adresu: stankova.ak@email.cz

V nabídce uveďte prosím přesnou identifikaci zájemce (jméno, datum nar. a bydliště v případě fyzické osoby- nepodnikatele, jméno/název, IČO, sídlo v případě právnické osoby či fyzické osoby – podnikatele), nabízenou cenu a kontaktní údaje zájemce.

Případné dotazy zájemcům ráda zodpoví insolvenční správkyně JUDr. Danuše Polláková Staňková na tel. 606614681.

credit_card

Cena: ZPENĚŽENO

gavel

Forma prodeje: přímý prodej – prodej nejvyšší nabídce, cenovou nabídku je nutno zaslat nejpozději do 30. 7. 2020 k rukám insolvenční správkyně JUDr. Danuše Pollákové Staňkové, a to: písemně na adresu Jindřišská 1441, Pardubice, 530 02 nebo mailem na adresu stankova.ak@email.cz (viz popis)

phone

Prohlídky:

Další pohledávky k postoupení

Prodej pohledávky z majetkové podstaty dlužníka

CENU NABÍDNĚTE

Prodej souboru pohledávek v rámci insolvenčního řízení

ZPENĚŽENO

Prodej pohledávky z majetkové podstaty dlužníka

ZPENĚŽENO

Prodej pohledávky úpadce Českomoravská záložna

ZPENĚŽENO

Prodej pohledávky z majetkové podstaty dlužníka

ZPENĚŽENO